Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Privacyreglement van Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam

(Sterkliniek Dierenartsen Doetinchem-Zeddam, Agropraktijk)
Uw persoonsgegevens en uw privacy binnen onze dierenartsenpraktijk.

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk
In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw dier medisch goed te kunnen behandelen, maar ook om u goed te kunnen informeren over gebruik van medicijnen en wachttijden en om logboeken en visitebrieven te kunnen versturen. Tevens kunnen deze gegevens ook noodzakelijk zijn om informatie te verstrekken als de actualiteit daarom vraagt. zoals over opkomende ziekten of risico’s van bepaalde (nieuwe) medicijnen. Daarnaast is het nodig voor de financiële afhandeling

De plichten van de dierenartsenpraktijk
Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk (en in Sterkliniek Doetinchem Zeddam en Agropraktijk) plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortvloeien voldoet de praktijk als volgt:

 • uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor zorgverlening van uw dier
  – voor doelmatig beheer en beleid
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
  – voor informatie voorziening (mailing) in kader van dierziekten of andere veterinair relevante zaken (lezingen, vaccinatieoproepen, nieuwsbrieven, condoleancekaarten etc.) die van belang zijn voor u als eigenaar
 • er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • u wordt op de hoogte gesteld van het feit dat persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • geslacht voor de aanhef
 • adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • klantnummer
 • IBAN bij incasso-opdrachten
 • Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website van de praktijk
 • IP adres en gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor behandelgegevens van uw huisdieren is deze bewaartermijn in beginsel 5 jaar, voor paarden geldt een bewaartermijn van 10 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling aan de behandelaar. Uw klantgegevens worden verwijderd wanneer de behandeling van het laatste dier in ons bestand 5 jaar (paard 10 jaar) geleden is. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.

Uw rechten:

 • het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad)
 • het recht op correct, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke bepaling niet bewaard moeten blijven
 • het recht op toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw dier) aan uw dossier
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam. Yw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor)

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijf jaar bewaard worden (wij maken een uitzondering voor paarden, medische gegevens van paarden worden 10 jaar bewaard). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen kunt u dit kenbaar maken op het aanvraagformulier.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

De medewerkers van Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de medewerker van de praktijk voor het verstrekken van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist, binnen- en buitenland; actuele lijst van externe zorgverleners is ter inzage ter beschikking)). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van onderstaande externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten om eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te garanderen. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw dier. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.